6/21/2011

IN STATU NASCENDI
Praca jest luźną interpretacją wiersza Czesława Miłosza "Stwarzanie świata", jednak zasadniczym punktem wyjścia do jej przygotowania jest opinia poety o filmie, jako o „medium, które rości sobie pretensje do pokazywania rzeczywistości”.
Technika modelowania i animacji 3D od zawsze silnie aspiruje do odtwarzania rzeczywistości. W swojej chęci mimetyzmu pozostaje przy tym na etapie, na którym malarstwo sztalugowe było u progu XVI wieku. Zarówno ten proces, jak i renesansowy precedens doskonale odzwierciedlają tezę postawioną przez Miłosza.
Aby podkreślić swoistą niemożność odzwierciedlenia rzeczywistości przez film, przedstawiamy "zmaganie się" z kształtowaniem obrazu - proces renderowania niejako przyłapany „in statu nascendi”. Próbujemy zatem uchwycić ten moment kreacji, który jest najbardziej efemeryczny - tymczasowe, fragmentaryczne fazy renderu.
Przez analogię do procesów chemicznych, animacja nosi tytuł „In statu nascendi”. Termin ten odnosi się do produktów przejściowych reakcji chemicznych, których nie można wyodrębnić ze środowiska tej reakcji. Istnieją one zatem tylko "w trakcie tworzenia”, po czym zanikają.

Praca powstała na zamówienie Nadbałtyckiego Centrum Kultury jako część wystawy "Sztuka jest w ogóle podejrzana".

Dźwięk zaprojektowany przez Adama Witkowskiego jest bezpośrednim zapisem obrazu wykonanym przy użyciu programu dla osób niewidomych.

Halfway done, but finished...
At the surface level this work is a loose interpretation of the poem "Creating the World" by Czeslaw Milosz, but its main purpose is to refer to Milosz's opinion about the film, as "a medium that claims to show the reality."
From the very beginning techniques of modeling and 3D animation very strongly aspire to play the reality.
To highlight a peculiar inability to reflect reality by the film, we focus on the "struggle" of generating an image. We capture the process of rendering "in statu nascendi" ("under construction"). Therefore we try to intercept this moment of the creative process, which is the most ephemeral - a temporary, piecemeal render phase. In the course of animation every next frame is more accurately rendered but still far from the target appearance. By analogy to chemical processes, the term "in statu nascendi" refers to the intermediate products of chemical reactions, which can not be isolated from the environment of this reaction. They are therefore just "under construction", and then disappear.
This process highlights the "struggle" of art (technology in the service of art) with the reflection of reality, and proves the thesis staked by Milosz.

Sound designed by Adam Witkowski is a direct transcription of the image made with a software dedicated for blind people.

Work commisioned by The Baltic Cultural Centre as a part of exhibition "Art is generally suspicious".